Home

Algemeen

Hierbij bieden we de Bestuursrapportage 2022-I aan. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de maanden januari t/m april 2022.

Deze bestuursrapportage is beleidsarm. Dit betekent dat er geen integrale afweging van bestuurlijke bestedingsvoorstellen heeft plaatsgevonden. Reden hiervoor is dat het "oude" college het besluitvormingstraject van deze rapportage nog heeft meegemaakt. De integrale afweging van de bestuurlijke bestedingsvoorstellen vindt door het "nieuwe college" plaats in de begroting 2023.

Ook bevat deze rapportage geen actualisatie van de doelstellingen. Door de oorlog in Oekraïne moest er intern veel aandacht worden besteed aan de crisisorganisatie die hiervoor is ingericht. Om de organisatie te ontlasten is ervoor gekozen om geen voortgang van doelstellingen in deze rapportage op te nemen. Dat past tevens bij het beleidsarme karakter van deze rapportage.

We vragen uw raad in te stemmen met de autonome bestedingsvoorstellen 2022. De autonome bestedingsvoorstellen beschouwen we als bijstellingen van budgetten. Doordat we ook enkele voordelen hebben hoeven we hiervoor geen onttrekking te doen aan de Vrije Algemene Reserve (VAR). Tevens kunt u in deze rapportage kennisnemen van de voortgang van het Bestuursprogramma 2018-2022 en de verwerking van de Decembercirculaire 2021.

College van burgemeester en wethouders


  Jan Seton        Niek Wind             Freek Buijtelaar  Nynke Houwing   Albert Trip

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49