Home

Algemeen

In deze sectie geven we een samenvatting op hoofdlijnen van de voortgang met betrekking tot het beleid en de financiën.

Ambities en speerpunten
De volgende ambities en speerpunten zijn vastgesteld in de begroting 2022. Deze zijn voor het lopende jaar 2022 nog gedeeltelijk actueel. Het speerpunt Opvang Oekraïense vluchtelingen is toegevoegd.

Hoofdthema's 

Ambities 

People

Leefbaarheid en voorzieningen

Sociaal Domein

Wonen (inclusief bouwen en zorg)

Planet

Duurzaamheid (inclusief Cittaslow)

Profit 

Recreatie en Toerisme

2022

Speerpunten

  • Duurzaamheid;
  • Uitvoering Kern en Kader/leefgebied en sport;
  • Regiodeal;
  • Uitvoering GVVP;
  • Omgevingswet;
  • Omgevingsvisie/toekomstvisie;
  • Doorontwikkeling Sociaal Domein (inclusief preventie);   
  • Coronamaatregelen;
  • Opvang Oekraïense vluchtelingen.

Opgemerkt wordt dat in de ambtelijke organisatie ruimte moest worden gecreëerd voor de organisatie van opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hier is de raad periodiek over geïnformeerd. De opvang heeft de hoogste prioriteit gekregen waardoor sommige andere projecten tijdelijk on hold zijn gezet. Dit heeft ertoe geleid dat er minder capaciteit beschikbaar is voor de speerpunten duurzaamheid, Uitvoering Kern en Kader/leefgebied en sport en de doorontwikkeling Sociaal Domein. Wanneer deze projecten weer met volle capaciteit worden opgestart is mede afhankelijk van de prioritering van het nieuwe college en raad en hoe de oorlog in Oekraïne zich verder ontwikkelt.

Doelstellingen
Om de werkdruk bij de afdeling financiën en de overige afdelingen te beperken in verband met de crisisorganisatie Oekraïne is ervoor gekozen om, in afwijking op de financiële verordening, éénmalig in deze bestuursrapportage geen voortgang van beleid op te nemen aan de hand van de kleurtjes. De jaarstukken 2021 bevatten daarentegen wel een prestatieverantwoording van de doelen aan de hand van kleurtjes die in de boekjaar 2021 actueel waren.

Bestuursprogramma 2018-2022
Deze rapportage bevat wel een stand van zaken over de afronding van het Bestuursprogramma 2018-2022. Dit is een geactualiseerd overzicht ten opzichte van de begroting 2022. Conclusie is dat de meeste punten zijn afgewikkeld en dat een aantal onderwerpen doorlopen in de nieuwe bestuursperiode.

Decembercirculaire 2021
In januari is de raad via een memo op de Lijst ingekomen stukken geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire 2021. In deze rapportage verwerken we de financiële effecten van deze circulaire. Alle mutaties van deze circulaire zijn budgettair neutraal. Dat wil zeggen dat de extra middelen worden toegevoegd aan de bijhorende budgetten en dat deze circulaire geen invloed heeft op het verwachte resultaat. Het betreffen de volgende mutaties:

Nr

Omschrijving

Incidenteel

Structureel

1

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

55.000

2

Meerkosten Wmo

39.000

3

Compensatie salariskosten Wmo

56.000

4

Meerkosten en cruciale zorg jeugdhulp

60.000

5

Compensatie salariskosten jeugdhulp

56.000

6

Lokaal cultuuraanbod

47.000

7

Versterking dienstverlening incidenteel

151.000

8

Versterking dienstverlening structureel

109.000

9

Inkomstenderving gemeenten 2020 

26.000

Totaal:

378.000

221.000

Geactualiseerde saldi
We presenteren de geactualiseerde saldi van Saldo begroting (knop 1) en Budget beleidsintensivering (knop 2). Alle wijzigingen zijn toegelicht in de onderdelen 'Wat mag het kosten?' van de verschillende thema's. In de bijlage 'Totaaloverzicht wijzigingen' is het totaal van de wijzigingen in beeld gebracht.  

Knop 1: Saldo begroting
Zichtbaar is dat knop 1 saldo begroting sluit met een tekort van € 56.170.

Verloop Saldo begroting (knop 1)

2022

Stand Begroting 2022

113.580

Amendement plattelandswegen 

-18.750

Amendement gazon en heesters niveau B

-50.000

Saldo na moties/amendementen

44.830

Autonome mutaties BERAP 2022-I

-101.000

Stand BERAP 2022-I

-56.170

Knop 2: Budget beleidsintensivering
Zichtbaar is dat knop 2 budget beleidsintensivering sluit met een overschot van € 254.211.

Budget beleidsintensivering (knop 2)

2022

Stand Begroting 2022

320.311

Amendement hondenpoep

-25.000

Saldo na moties/amendementen

295.311

Autonome mutaties BERAP 2022-I

-41.100

Stand BERAP 2022-I

254.211

Interpretatie van de uitkomsten
Als we het saldo van onvoorzien betrekken bij de knoppen 1 en 2 komt het voorlopig resultaat van 2022 uit op € 248.041.

Prognose resultaat

2022

Saldo begroting (knop 1)

-56.170

Saldo Beleidsintensivering (knop 2)

254.211

Saldo onvoorzien

50.000

Totaal prognose Resultaat 

248.041

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49