Home

Algemeen

In de begroting 2022 is een actualisatie van het Bestuursprogramma 2018-2022 gegeven. Dit waren de uitkomsten van de evaluatie van het Bestuursprogramma die eerder had plaatsgevonden. Nu de bestuursperiode zijn einde heeft bereikt geven we nog éénmaal een actualisatie van de stand van zaken. De open eindjes zullen in de nieuwe bestuursperiode moeten worden opgepakt.
 

Nr

Onderwerp/doelstelling

Stand van zaken 01-04-2022

1

Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs: Het IHP is opgesteld en vastgesteld door de raad uiterlijk begin 2022.

Loopt volgens planning die is genoemd in de begroting 2022. Besluitvorming is gepland in het derde kwartaal van 2022. De 0-meting van onze huidige schoolgebouwen is inmiddels afgerond.

2

Doorontwikkeling Sociaal Domein: De deelprojecten monitoring en preventieplan zijn gereed. 

Beleidskader preventie is op 28 april vastgesteld door de raad. Monitoring loopt als gewenst. De visie wordt in juli 2022 opgeleverd. De andere onderdelen lopen in verband met Oekraïne wat vertraging op.

3

Fietsroute: Er dient een fietsplan te zijn opgesteld. Verder is de wens om een doorfietsroute vanaf Emmen naar het noorden te realiseren, waarbij het traject tussen Borger en Exloo prioriteit heeft.

De eerste fase (inventarisatiefase) m.b.t. het 'Fietsplan Borger-Odoorn' is afgerond.

Er is een uitgangspuntennotitie op basis van actueel beleid en richtlijnen en een eerste doorvertaling van deze notitie naar een eerste conceptontwerp opgeleverd.  eze is onder andere besproken met de aanliggende recreatieparken en dorpsverenigingen van Exloo, Ees en Borger. Verdere bespreking en uitwerking van deze route volgt komend jaar.

4

Woonvisie: Er dient een uitvoeringsplan te zijn opgesteld waarin per kern is uitgewerkt wat er concreet gaat gebeuren.

Het onderzoek naar inbreidingslocaties in de dorpen is afgerond (vastgesteld 2 maart 2022). De Woonvisie is ook vastgesteld (2 maart 2022). De verdere uitvoering van de inbreidingslocaties, krijgt een plek in het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie. Deze wordt momenteel opgesteld. 

5

Omgevingsvisie: De omgevingsvisie dient begin volgend jaar gereed te zijn. Het proces loopt volgens planning. 

Er is een ruwbouw Omgevingsvisie ter kennisname naar de raad gezonden. Nu volgt uitwerking, participatie en formele ter visie legging. Dit zal eind dit jaar gebeuren. Daarna wordt de Omgevingsvisie ter vaststelling aan de raad aangeboden.

6

Duurzaamheid/klimaatadaptatie: De klimaatdialoog moet zijn gevoerd en verankerd in beleid.

Klimaatagenda is opgeleverd. Impulsgelden worden aangevraagd. Werving van permanente klimaatcoördinator is nu gewenst.

7

IBOR: Het plan IBOR moet zijn vastgesteld door de raad.

Besluitvorming in de raad is afgerond op 11 november 2021.

8

Gebiedsfonds Wind: Het gebiedsfonds moet functioneren.

Het gebiedsfonds is opgestart. Zodoende is dit afgerond.

9

Open Science Hub Exloo: Met onze samenwerkingspartners hebben we onomkeerbare stappen gezet richting de opening van de Open Science Hub.

Het afgelopen jaar heeft Project Gamify met een team van ASTRON het concept van de Oerknal uitgewerkt. Er ligt nu een verhaallijn voor de experience en een ontwerp van de fysieke inrichting. De Open Science Hub wordt een combinatie van drie spelruimtes en een virtual reality rondgang.  Er worden nu offertes aangevraagd bij bedrijven die de onderdelen van deze ruimtes kunnen leveren. Daarbij gaat het om de hardware (schermen, mechanische constructies, technologie) en game-software. De planning is om de onderdelen op een voorlopige locatie in Exloo te integreren zodat er in een vroeg stadium al zichtbaarheid ontstaat en er misschien zelfs eerste klassen als “proefpersonen” mee aan de slag kunnen. 

10

Sportpark Odoorn: Besluitvorming is afgerond en inrichtingsplan is gereed. Realisatie zomer 2022.

Voor de zomer ronden we de voorbereidingsfase af. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de te nemen vervolgstappen en de daarbij behorende raming om de realisatiefase af te ronden.

11

Participatievisie: Participatievisie en uitvoeringsagenda zijn door de raad vastgesteld.

De uitvoering van de participatievisie is qua planning gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Die is verschoven naar 1 januari 2023. Uitwerking van de participatievisie verschuift nu naar vierde kwartaal 2022.

12

Aantrekkelijk Exloo: We hebben de beheerstichting vanuit onze taak en verantwoordelijkheid gefaciliteerd in het realiseren van het Hallenhoes.

Het programma waar het Plein van Exloo (inclusief Hallenhoes) binnen valt, is vertraagd. De intentie is om in het tweede kwartaal 2022 dat het definitieve bestemmingsplan in de raad komt. Streven oplevering Hallenhoes in 2023/ 2024. Dit is niet de oorspronkelijke planning. Daarnaast wordt er uiterlijk het vierde kwartaal 2022 een integrale visie over de bestemming van de verschillende gebouwen en grond in het centrum van Exloo opgeleverd.

13

Borger-West: Opleveren van een visie op het gebied Borger-West voor definitieve gebiedsontwikkeling van met name het onderdeel ‘Strijkijzer’.

Visie is in concept klaar, besproken in de stuurgroep wonen en ligt nu bij de ambtelijke organisatie van de provincie. In mei komt er een breed ambtelijk overleg. De tips en opmerkingen van de provincie worden zoveel mogelijk verwerkt. Vervolgens gaat de conceptvisie naar het college en mogelijk naar de raad.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49