Bijlagen

Toelichting taakvelden

De raad gaf bij de behandeling van de begroting 2019 aan meer financiële informatie te wensen, dan alleen op themaniveau. Het voorstel is om de baten en lasten voortaan te verantwoorden op taakveldniveau. Taakvelden zijn wettelijk voorgeschreven en bedoeld voor de vergelijking van baten en lasten van gemeenten. Omdat de taakvelden relatief nieuw zijn in onze bestuurlijke stukken, geven we in deze bijlage een nadere toelichting, welke baten en lasten onder het taakveld vallen.

Onze Inwoners

TV

Omschrijving

Toelichting

0.2

Burgerzaken

De kosten van verkiezingen, burgerlijke stand, salariskosten burgerzaken en de opbrengsten uit leges.

4.1

Openbaar basisonderwijs

De kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de huur van gymzalen en andere vormen van bewegingsonderwijs.

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

De kosten voor leerlingenvervoer, leerplicht, maar ook het onderwijsachterstandenbeleid en kosten van peuterspeelzalen.

5.1

Sportbeleid en activering

De subsidies en salariskosten die betrekking hebben op sportbeleid. Denk hierbij bijv. aan onze combicoaches.

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

De kosten van inwonerparticipatie, subsidies maatschappelijk werk en ook de huisvestingssubsidies die worden verstrekt aan onze MFA’s.

6.2

Wijkteams

De kosten van onze stichting Sociale teams Borger-Odoorn, kosten gerelateerd aan preventieve activiteiten jeugd en salariskosten die aan deze onderwerpen zijn te relateren.

6.3

Inkomensregelingen

Alle kosten die zijn te relateren aan de BUIG (bundeling van inkomensregelingen, zoals WWB, IOAW, IOAZ etc.), bijzondere bijstand en onze minimaregelingen zoals de webwinkel. De uitvoering van de BUIG is belegd bij de gemeente Emmen. Ook de uitvoeringskosten komen in dit taakveld tot uitdrukking.

6.4

Begeleide participatie

De werkvoorzieningschappen Emco en Wedeka en de kosten voor het beschut werken.

6.5

Arbeidsparticipatie

Het budget waar de re-integratie-trajecten uit worden bekostigd.

6.6

Maatwerkvoor-
ziening (WMO)

Materiële voorzieningen van de Wmo, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten.

6.71

Maatwerkdienst-verlening 18+

De immateriële maatwerkvoorzieningen Wmo, zoals huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen en individuele begeleiding, maar ook schuldhulpverlening.

6.72

Maatwerkdienst-verlening 18-

Hieronder valt het grootste deel van de zorgkosten jeugdhulp. Het betreft individuele voorzieningen.

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

Kosten die worden gemaakt in het kader van Wmo Beschermd Wonen. Wij verantwoorden hier maar beperkt kosten onder, omdat Beschermd Wonen in Drenthe is belegd bij een centrumgemeente.

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

De zwaardere jeugdhulp, zoals jeugdreclassering, 24 uurs zorg, verslavingsproblematiek en huiselijk geweld.

7.1

Volksgezondheid

Hieronder valt het gezondheidsbeleid, maar ook de GGD.

Onze Economie

TV

Omschrijving

Toelichting

3.1

Economische ontwikkeling

Kosten uit samenwerking met het bedrijfsleven, ontwikkeling van wijkgerichte economische programma’s. Wij verantwoorden op dit taakveld geen kosten.

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grondexploitaties van bedrijventerreinen, herstructurering van bedrijfslocaties en investeringen in winkelgebieden.

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Hieronder vallen de marktgelden.

3.4

Economische promotie

Economische subsidies, het recreatieschap Drenthe en de opbrengsten uit toeristenbelasting en woonforensenbelasting.

Onze Toekomst

TV

Omschrijving

Toelichting

0.1

Bestuur

Hieronder vallen de loonkosten van college en gemeenteraad, lokale rekenkamer, griffie en een aantal abonnementen op o.a. Cittaslow, VNG, VDG.

5.3

Culturele presentatie, productie en partic.

Hieronder vallen subsidies in het kader van cultuur.

5.4

Musea

Dit taakveld bestaat uit subsidie Hunebedcentrum en archeologie.

5.6

Media

Hieronder vallen de kosten van onze bibliotheken.

7.4

Milieubeheer

Onder dit taakveld vallen kosten in het kader van milieu en duurzaamheid, zoals de RUD, milieuhandhaving en ongediertebestrijding, maar ook projecten voor duurzame energie.

Onze Leefomgeving

TV

Omschrijving

Toelichting

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Kosten van beheer van gemeentelijke gebouwen die niet aan een ander taakveld zijn toe te delen.

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

De kosten van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD).

1.2

Openbare orde en veiligheid

O.a. de kosten voor toezicht en handhaving, dierenbescherming, antidiscriminatiebeleid en drank & horecawet.

2.1

Verkeer en vervoer

De kosten van wegen en verkeer, maar bijv. ook bruggen, gladheidsbestrijding en openbare verlichting.

4.2

Onderwijshuisvesting

Het onderwijshuisvestingsbeleid en ook de kosten aan schoolgebouwen.

5.2

Sportaccommodaties

Alle accommodaties voor sportbeoefening zoals sporthallen en zwembaden.

5.5

Cultureel erfgoed

Subsidies in het kader van cultuurhistorie en ook onderhoud en toezicht op cultureel erfgoed.

5.7

Openbaar groen en recreatie

Aanleg en onderhoud van openbaar groen, vijvers, sloten en ook speeltuinen.

7.2

Riolering

De opbrengsten en kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van riolering.

7.3

Afval

De opbrengsten en kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van afval.

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

De kosten voor lijkschouw en begraafplaatsen. Ook de opbrengsten van grafrechten vallen hieronder.

8.1

Ruimtelijke ordening

Kosten op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Het betreft vooral salariskosten van medewerkers van GZ, maar bijv. ook de actualisatie van bestemmingsplannen.

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

De kosten en opbrengsten van het grondbedrijf die in de gemeentelijke exploitatie tot uitdrukking komen.

8.3

Wonen en bouwen

Opbrengsten van bouwleges. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op woningbouw en woningverbetering, bouwtoezicht en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Onze Portemonnee

TV

Omschrijving

Toelichting

0.4

Overhead

Definitie: ‘alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.’ Hieronder vallen de loonkosten van de ondersteunende afdelingen en het Managementteam, maar bijv. ook de kosten van het gemeentehuis.

0.5

Treasury

Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op: rente, dividend en afschrijving.

0.61

OZB woningen

De OZB opbrengsten voor woonhuizen.

0.62

OZB niet-woningen

De OZB opbrengsten voor bedrijven.

0.64

Belastingen overig

De overige gemeentelijke belastingen, zoals hondenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting. Deze belastingen zijn in de gemeente Borger-Odoorn niet van toepassing.

0.7

Alg. uitkering Gemeentefonds

De opbrengsten uit het Gemeentefonds.

0.8

Overige baten en lasten

Stelposten, onze post onvoorzien en het budget beleidsintensivering.

0.9

Vennootschapsbelasting (VPB)

Onder dit taakveld wordt de afdracht van vennootschapsbelasting weergegeven.

0.10

Wijzigingen reserves

Alle wijzigingen op reserves worden op dit taakveld inzichtelijk gemaakt.

0.11

Resultaat van baten en lasten

Onder dit taakveld valt het saldo van de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49