Onze portemonnee

Specificatie Gemeentefonds

Decembercirculaire 2021
Sinds de begroting 2022 is de Decembercirculaire 2021 gepresenteerd. Over deze circulaire is de raad geïnformeerd per memo via de Lijst ingekomen stukken. In deze rapportage verwerken we de financiële effecten hiervan. Deze zijn zichtbaar in onderstaande tabel.

Nr

Omschrijving

Incidenteel

Structureel

1

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

55.000

2

Meerkosten Wmo

39.000

3

Compensatie salariskosten Wmo

56.000

4

Meerkosten en cruciale zorg jeugdhulp

60.000

5

Compensatie salariskosten jeugdhulp

56.000

6

Lokaal cultuuraanbod

47.000

7

Versterking dienstverlening incidenteel

151.000

8

Versterking dienstverlening structureel

109.000

9

Inkomstenderving gemeenten 2020 

26.000

Totaal:

378.000

221.000

We voegen deze bedragen toe aan de budgetten die we hiervoor in de begroting hebben opgenomen. Ze hebben zodoende geen effect op de algemene middelen en we beschouwen ze als budgettair neutraal. Een deel van de gelden ontvingen we in 2021 en hebben we zodoende in 2021 beschikbaar gesteld en gereserveerd via de Reserve Nog uit te voeren Werken (NUW) van de jaarstukken 2021.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de Algemene uitkering in 2022 als gevolg van de Decembercirculaire met € 276.000 wordt verhoogd. Het gaat om de structurele bedragen van totaal € 221.000 en het bedrag voor de gemeenteraadsverkiezingen van € 55.000. Het restant van € 323.000 komt uit de Reserve Nog uit te voeren Werken (NUW) van de jaarstukken 2021 en heeft zodoende geen invloed op de uitkering 2022 gepresenteerd in onderstaande tabel.

Gemeentefonds 2022

Begroting

BERAP 

Verschil

I: Algemene Uitkering 

2022

2022-I

BEGR-BERAP

Algemene Uitkering

41.411.163

41.411.163

0

Raming onderuitputting

-150.000

-150.000

0

Extra middelen jeugd

1.726.523

1.726.523

0

Behoedzaamheid

-125.000

-125.000

0

Decembercirculaire 2021

276.000

276.000

Subtotaal onderdeel I

42.862.686

43.138.686

276.000

II: Decentralisatie- en integratieuitkeringen

Combinatiefuncties

113.188

113.188

0

Voorschoolse Voorziening Peuters

68.946

68.946

0

Armoedebestrijding kinderen

86.313

86.313

0

VTH provinciale Taken

74.423

74.423

0

Versterking omgevingsveiligheid

4.000

4.000

0

Inburgering

85.842

85.842

0

Subtotaal onderdeel II

432.712

432.712

0

III: Sociaal Domein 3D's

Jeugdzorg (voogdij 18 plus)

1.253.234

1.253.234

0

Participatie

4.637.493

4.637.493

0

Totaal per onderdeel

Subtotaal onderdeel III

5.890.727

5.890.727

0

Totaal onderdeel I

42.862.686

43.138.686

276.000

Totaal onderdeel II

432.712

432.712

0

Totaal onderdeel III

5.890.727

5.890.727

0

Totaal I t/m III 

49.186.125

49.462.125

276.000

Meicirculaire 2022
Naar verwachting verschijnt de Meicirculaire 2022 op 31 mei 2022. Dit wordt een belangrijke circulaire, omdat het meer duidelijkheid zal geven over het accres, de herziening Gemeentefonds en de definitieve effecten van het regeerakkoord. Zoals gebruikelijk zal de raad per memo in de loop van juni over deze circulaire geïnformeerd worden.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49