Onze portemonnee

Wat mag het kosten?

Wijzigingen BERAP 2022-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. Deze BERAP bevat alleen autonome mutaties.

0.4 Communicatiemiddelen raad
In het kader van de voorbereidingen van de nieuwe raad is er besloten om de nieuwe raadsleden van laptops te voorzien in plaats van tablets. De nieuwe raad heeft de laptops inmiddels ontvangen. Dit extra kosten voor aanschaf, onderhoud en licenties bedragen € 25.000.
Financieel effect: € 25.000 structureel nadelig

0.4 Voorbereidingskrediet huisvesting gemeentehuis
De eerste fase van de aanpassingen in het gemeentehuis is bijna afgerond. Binnenkort gaat de tweede fase van start. Afgesproken met de raad is dat we de voorbereidingskosten dekken uit de toekomstige investering. De totale voorbereidingskosten van de twee fasen worden geschat op € 250.000. Op een later moment komen we met een inschatting van de kosten van de investering. Daar zijn de voorbereidingskosten onderdeel van.
Financieel effect: € p.m. structureel nadelig

0.4 Versterking dienstverlening incidenteel
Het kabinet heeft n.a.v. het rapport ‘Ongekend onrecht’ dat betrekking heeft op de toeslagenaffaire besloten dat de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid moet worden versterkt. Gemeenten vallen hier ook onder en ontvangen extra middelen in de Decembercirculaire 2021. Het bedrag over 2021 van € 151.000 hebben we niet meer kunnen besteden. Dit bedrag voegen we toe aan de bedrijfsvoering in 2022 en gaan we inzetten voor ontwikkelingen die aansluiten bij de uitgangspunten van het rapport.
Financieel effect: € 151.000 budgettair neutraal

0.4 Versterking dienstverlening structureel
Ook dit bedrag heeft betrekking op het rapport 'Ongekend onrecht' en bedraagt structureel
€ 109.000. Dit bedrag reserveren we tevens voor bedrijfsvoering om in te zetten voor ontwikkelingen die in het rapport naar voren komen.
Financieel effect: € 109.000 budgettair neutraal

0.4 Uitbreiding IMOP
We leven in een informatiesamenleving waarin digitalisering en data cruciaal geworden zijn. Deze ontwikkelingen bieden enorme kansen, maar stellen ook hoge eisen aan ons overheidshandelen. De ontwikkelingen op gebied van Informatisering en Automatisering vertalen wij periodiek in onze eigen Informatisering Meerjarig Ontwikkelplan (iMOP). De investeringen die we moeten doen vloeien grotendeels voort uit wettelijke verplichtingen, zoals de Omgevingswet of de wet Open Overheid, maar deels ook om de randvoorwaarden in te vullen voor het werken in een in de informatiesamenleving, bijvoorbeeld op gebied van informatieveiligheid. We ramen de IMOP voorlopig op € p.m. en zullen voor de diverse onderdelen op de gebruikelijke wijze met voorstellen komen.
Financieel effect: € p.m. structureel/incidenteel nadelig

0.5 Dividend BNG
Het dividend over het jaar 2021 is bekend geworden en valt € 46.000 lager uit dan begroot. We beschouwen dit effect als incidenteel, omdat we geen aanwijzingen hebben dat het dividend op termijn structureel lager gaat uitvallen.
Financieel effect: € 46.000 incidenteel nadelig

0.7 Decembercirculaire gemeentefonds incidenteel
Dit betreft de verwerking van de Decembercirculaire 2021. Het gaat hier specifiek over het verhogen van de algemene uitkering voor het incidentele budget van de verkiezingen dat we hebben ontvangen.
Financieel effect: € 55.000 budgettair neutraal

0.7 Decembercirculaire gemeentefonds structureel
Ook dit betreft de verwerking van de Decembercirculaire 2021. Het gaat hier specifiek over het verhogen van de algemene uitkering voor de compensatie van de salariskosten Wmo (€ 56.000) en jeugdhulp (€ 56.000) en het versterken van de dienstverlening (€ 109.000).
Financieel effect: € 221.000 budgettair neutraal

0.8 Kapitaallasten
Onze afschrijvingsmethodiek schrijft voor dat we beginnen met afschrijven het jaar nadat de investeringen zijn afgesloten. Aangezien wij de kapitaallasten van deze investeringen volledig begroten in het lopende jaren levert dit een incidenteel voordeel op van € 300.000.
Financieel effect: € 300.000 incidenteel voordelig

0.10 Decembercirculaire gemeentefonds uit NUW
Dit betreft de middelen uit de Decembercirculaire die we verdelen over de verschillende budgetten in deze rapportage. Het betreft de volgende budgetten:

Omschrijving

Bedrag

Meerkosten Wmo

39.000

Meerkosten en cruciale zorg jeugdhulp

60.000

Lokaal cultuuraanbod

47.000

Versterking dienstverlening 

151.000

Inkomstenderving gemeenten 2020 

26.000

Totaal:

323.000

Financieel effect: € 323.000 budgettair neutraal

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49