Onze leefomgeving

Wat mag het kosten?

Wijzigingen BERAP 2022-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. Deze BERAP bevat alleen autonome mutaties.

1.1 Begrotingswijziging VRD
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft ingestemd met een verbeterplan informatieveiligheid en privacy. Dat leidt tot hogere kosten in 2022. Totaal kost dit € 12.600 extra. Het structurele effect hiervan is meegenomen in de begroting 2023 van de VRD.
Financieel effect: € 12.600 incidenteel nadelig

4.3 Meerkosten Esdal College
Het Esdal College heeft een verzoek bij de gemeente ingediend om de hogere bouwkosten van het nieuwe Esdal College te compenseren. Afgesproken is dat eerst de aanbesteding plaatsvindt. Vervolgens zal bekeken worden of er een financieel probleem is ontstaan en hoe dat moet worden opgelost.
Financieel effect: € p.m structureel nadelig

5.2 Hogere kosten sportpark Odoorn
Momenteel lopen de onderhandelingen met de verenigingen in Odoorn over hun bijdrage in de kosten. Duidelijk is wel dat de initieel geraamde € 750.000 in de begroting 2022 voor het gebouw onvoldoende zal zijn in de huidige tijd met de gestegen bouwkosten. Zodra er meer zicht is op de bijdrage van de verenigingen en het restant wat de gemeente moet bijdragen wordt er een voorstel gemaakt voor de raad.
Financieel effect: € p.m. incidenteel nadelig

5.7 Groenonderhoud Emco en Wedeka
De kosten voor het groenonderhoud vallen in 2022 € 34.000 hoger uit dan begroot. Dit bedrag verwerken we in eerste instantie incidenteel in afwachting van verdere afspraken voor de komende jaren.
Financieel effect: € 34.000 incidenteel nadelig

8.1 Project invoering Wet Kwaliteitsborging (WKB)
Een onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is de invoering van de Wet Kwaliteitsborging. Hiervoor is recentelijk een projectleider aangesteld. De kosten zijn nog niet bekend en ramen we op € p.m. De Meicirculaire 2022 bevat middelen voor compensatie van de Omgevingswet. De intentie is om deze middelen gedeeltelijk in te zetten voor de invoering van deze wet, zodat de kosten voor de exploitatie budgettair neutraal verlopen.
Financieel effect: € p.m. budgettair neutraal

8.3 Programmamanager wonen
Door de oorlog in Oekraïne hebben we als gemeente een nieuw programma hiervoor opgestart. Onze programmamanager wonen houdt zich nu bezig met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Zodoende wordt er nu gezocht naar een externe oplossing. De kosten ramen we op dit moment op € p.m. De verwachting is dat voor een groot deel van de kosten dekking gevonden kan worden binnen het grondbedrijf en de middelen van Oekraïne.
Financieel effect: € p.m. budgettair neutraal

8.3 Opvang Oekraïense vluchtelingen   
De gevolgen van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne zijn groot. Als gemeente wordt er hard gewerkt om in het derde kwartaal van 2022 tenminste 100 duurzame opvangplekken gerealiseerd te hebben. Daarvoor maken we allerlei soorten kosten op o.a. het gebied van huisvesting, leefgeld en voorbereidingskosten die nog niet zijn opgenomen in de huidige begroting. De omvang van de totale kosten voor 2022 zijn op dit moment moeilijk te schatten, omdat we niet weten voor hoelang we de vluchtelingen moeten gaan opvangen. Het Rijk heeft gecommuniceerd dat gemeenten een reële vergoeding zullen ontvangen. De eerste reservering die het Rijk hiervoor in haar begroting heeft gemaakt is een vergoeding gebaseerd op € 100 per dag per gemeentelijke opvangplek. Onze verwachting nu is dat we hiermee zullen uitkomen. In BERAP 2022-II zal een concretere uitwerking van de kosten aan de raad worden voorgelegd.
Financieel effect: € p.m. budgettair neutraal

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49