Onze inwoners

Wat mag het kosten?

Wijzigingen BERAP 2022-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. Deze BERAP bevat alleen autonome mutaties.

0.2 Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De Decembercirculaire 2021 bevatte € 55.000 extra voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor de verkiezingen.
Financieel effect: € 55.000 budgettair neutraal

0.2 Inkomstenderving gemeenten 2022
De Decembercirculaire 2021 bevatte € 26.000 coronacompensatie voor o.a. misgelopen legesopbrengsten over het jaar 2020. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor leges.
Financieel effect: € 26.000 budgettair neutraal

6.4 Begrotingswijziging Emco
De begrotingswijziging 2022 van Emco bevat een voordeel van € 7.000.
Financieel effect: € 7.000 incidenteel voordelig

6.6 Wmo woonvoorzieningen
In de jaarstukken 2021 is het budget van de woonvoorzieningen overschreden met € 46.000. Ook in 2022 voorzien we enkele dure woningaanpassingen. Tevens zijn de bouwkosten verder gestegen en zien we dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Zodoende is het voorstel het budget in 2022 met € 50.000 te verhogen. In de begroting 2023 beoordelen we of het nodig is het budget vanaf 2023 structureel te verhogen.
Financieel effect: € 50.000 incidenteel nadelig

6.71 Wmo huishoudelijke hulp
De kosten van de Wmo huishoudelijke hulp zijn in 2021 opnieuw met € 150.000 gestegen ten opzichte van 2020. Zodoende is het voorstel het budget in 2022 met € 200.000 incidenteel te verhogen in afwachting van verdere besluitvorming van het kabinet omtrent het abonnementstarief van € 19 per maand.
Financieel effect: € 200.000 incidenteel nadelig

6.71 Meerkosten Wmo
Het betreft € 39.000 compensatie uit de Decembercirculaire 2021 om de meerkosten als gevolg van corona te kunnen bekostigen. Dit is het incidentele bedrag over 2021 dat we niet meer hebben kunnen besteden. Het bedrag wordt toegevoegd aan het Wmo budget.
Financieel effect: € 39.000 budgettair neutraal

6.71 Compensatie salariskosten Wmo
Het betreft € 56.000 structurele compensatie uit de Decembercirculaire 2021 om de stijging van loon- en prijsstijgingen van de nieuwe cao's op te vangen. Het bedrag voegen we toe aan het Wmo budget.
Financieel effect: € 56.000 budgettair neutraal

6.72 Meerkosten en cruciale zorg jeugdhulp
Het betreft € 35.000 compensatie uit de Decembercirculaire 2021 om de meerkosten als gevolg van corona te kunnen bekostigen. Dit is het incidentele bedrag over 2021 dat we niet meer hebben kunnen besteden. Tevens is er in de Decembercirculaire € 25.000 uitgekeerd voor een eerder gemaakte reservering voor jeugdzorg aanbieders die cruciale zorg leverden die niet langer nodig bleek te zijn. Het totale bedrag van € 60.000 voegen we toe aan het jeugdbudget.
Financieel effect: € 60.000 budgettair neutraal

6.72 Woonplaatsbeginsel jeugdhulp
De eerste financiële effecten van het nieuwe woonplaatsbeginsel zijn zichtbaar. We zien dat de kosten van jeugdhulp in de eerste maanden lager uitvallen dan vorig jaar. In BERAP 2022-II geven we een nauwkeurige indicatie van de verwachte kosten. Tevens gaan we een aanvraag indienen voor de compensatieregeling Voogdij/18+ over de jaren 2020 en 2021. Wij hopen net als over het jaar 2019 gecompenseerd te worden voor de hoge kosten die we op deze onderdelen hebben gehad.
Financieel effect: € p.m.

6.72 Compensatie salariskosten jeugdhulp
Het betreft € 56.000 structurele compensatie uit de Decembercirculaire 2021 om de stijging van loon- en prijsstijgingen van de nieuwe cao's op te vangen. Het bedrag voegen we toe aan het jeugdbudget.
Financieel effect: € 56.000 budgettair neutraal

7.1 Vrijval algemene reserve GGD
Op basis van de nieuwe notitie ‘Samenwerken voor Drenthe’ laat de GGD een deel van haar algemene reserve vrijvallen tot 2,5% van het begrotingstotaal. Daardoor ontvangen we een bedrag van € 18.000 terug in boekjaar 2022.
Financieel effect: € 18.000 incidenteel voordelig

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49